طرح همسان سازی کدهای استان اصفهان

طراحی و اجرای طرح همسان سازی کدهای استان اصفهان (تغییر کد استان اصفهان از ۰۳۱۱ به ۰۳۱)…