هوشمندسازی مدارس اصفهان

  • ناظر پروژه ی هوشمندسازی واتصال مدارس استان اصفهان به شبکه اینترانت ملی (پیمانکار شرکت سپهر)…