ساخت سیستم های اطلاع رسانی و اعلام بدهی و پیام صوتی مخابرات استان اصفهان

ساخت سیستم های اطلاع رسانی و اعلام بدهی و پیام صوتی مخابرات استان اصفهان…