دوربینهای مجتمع های مسکونی مخابرات سپاهان شهر

اجرای سیستم نظارت تصویری وانتقال تحت شبکه دوربینهای مجتمع های مسکونی مخابرات سپاهان شهر…