کاهش هزینه های تلفنی

کاهش هزینه های تلفنی

کاهش هزینه های تلفنی:

اتصال شعبات: اتصال شعبات به چند طریق صورت میگیرد که به شرح آن می پردازیم:

1 . شعباتی که سانترال دارند : در این طرح هرشعبه سانترال مجزای خود را دارد که با اتصال هر سانترال به یک دستگاه به نام FXS  یا FXO  و اتصال این دستگاه به اینترنت  میتوان تمام شعبات را بهم وصل نمود. مطابق شکل زیر:

مطابق شکل بالا داخلی 102 از شعبه یک از تلفن روی میز خود میتواند داخلی 201 از شعبه 2 را شماره گیری نماید و مکالمه کند . باتوجه به اینکه اغلب شرکت ها تلفن سانترال دارند این روش یکی از کم هزینه ترین طرح ها برای اتصال شعبات بهم بدون تغییر در ساختار تلفنی شرکت می باشد . به این نوع سیستم تلفنی ، سیستم تلفیقی VOIP و سانترال می گویند.

2 . شعباتی که سانترال ندارند :

الف). شرکت هایی که به تازگیتاسیس شده اند یا هنوز سیستم تلفنی متمرکز ندارند میتوانند یا طبق طرح 1(سیستم تلفیقی VOIP و سانترال ) اقدام کنند یا از سیستم VOIP  در همه شعبات استفاده نمایند.

مطابق شکل بالا هر شرکت سیستم ویپ خود را دارد و از طریق اینترنت ، داخلی های هرشعبه میتوانند باهم تماس بگیرند . با توجه به شکل بالا تلفن های معمولی از طریق سیم تلفن به دستگاهی به نام FXS متصل شده اند و خطهای شهری به دستگاهی به نام FXO  متصل میشنود و از طریق FXO میتوانند تماس خارج از سازمانی داشته باشند. باتوجه به اینکه دو شعبه از طریق اینترنت بهم متصل هستند میتوانند  با استفاده ازتماس داخلی با هم در ارتباط باشند.  این طرح جزء یکی از پروژه های پرهزینه است  و مخصوص شرکت هاییست که بخواهند از قابلیت های ویپ(VoIP)استفاده کنند .

ب).استفاده از تلفن های تحت شبکه :

این طرح نسبت به مدل الف درصورتی که تعداد داخلی های هر شعبه کم باشد ، هزینه پایین تری دارد . تلفن های  ip  کیفیت صدای بهتری نسبت به تلفن های معمولی دارند و سرعت برقراری تماس در انها بیشتر از تلفن های معمولی می باشد.